OYA Psychotherapie

kwaliteitswaarborgen

BIG-registratie
Ik ben BIG-geregistreerd (nr. 59060291616). Dit betekent dat ik bevoegd ben tot het uitoefenen van het beroep psychotherapeut. Ik heb voldoende en door de overheid erkende beroepsopleiding genoten.

kwaliteitsregister psychotherapie
Daarnaast ben ik toegelaten tot het Kwaliteitsregister Psychotherapie (nr. 200124), wat betekent dat ik als psychotherapeut (niet alleen bevoegd, maar) ook bekwaam ben. Ik school mij voldoende bij en neem voldoende deel aan intervisie en supervisie.

visitatie, kwaliteitsstatuut en ROM
Mijn praktijkvoering is door een speciaal daartoe in het leven geroepen commissie van visiteurs doorgelicht en akkoord bevonden. Deze certificatie wordt door zorgverzekeraars erkend en staat beschreven in het kwaliteitsstatuut. Ik ben verplicht regelmatig te monitoren hoe een begeleiding verloopt (ROM).

beroepsverenigingen
Ik ben lid van enkele beroepsverenigingen (LVVP, NVP en VPEP (voorheen VCgP)) die de ondersteuning van de praktijkvoering verzorgen, bijscholing entameren en klachten van clienten en psychotherapeuten over zorgverzekeraars oppakken.

beroepscode en tuchtrecht
Ik ben onderhevig aan de beroepscode voor psychotherapeuten, waarin nauwkeurig omschreven staat wat ik ten aanzien van een client wel en niet mag. Daarnaast val ik onder het tuchtrecht voor de geestelijke gezondheidszorg.

wetten en richtlijnen
Ik ben tevens onderworpen aan allerlei wetten op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, de privacy en het klachtrecht. Ik moet werken volgens richtlijnen en mag daarvan alleen in beredeneerde gevallen afwijken.

samenwerking
Ik optimaliseer mijn behandelingen door samenwerking met psychiaters, testpsychologen, creatief therapeuten, psychomotore therapeuten en (ortho)pedagogen. Zo nodig en slechts met toestemming van de client overleg ik met betrokken huisartsen, medisch specialisten, bedrijfs- en verzekeringsartsen.

intervisie
Ik neem deel aan een algemene intervisiegroep en aan een intervisiegroep die zich speciaal met hoogbegaafdheid bezighoudt. Binnen deze groepen worden – geanonimiseerd! – diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van clienten besproken, evenals het functioneren van de therapeut.

supervisie
De groepstherapie wordt gesuperviseerd door een opleider groepstherapie.